Seçmeli Proje Hazırlama 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Proje Yazılı Soruları » Seçmeli Proje Hazırlama 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
Sitemize 29 Eylül 2013 tarihinde eklenmiş ve 1.059 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

proje hazırlama yazılı soruları

PROJE HAZIRLAMA DERSİ

2. YARIYIL 1. YAZILI SINAVI

1.Bir bilim adamı, çalışmaya başlamadan önce “ne yapacağımı, çalışmamın ne zaman biteceğini önceden bilirim.” Diyorsa bunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A.  Yöntem

B.  Maliyet

C.  Süre

D.  Planlama

E.  Amaç

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir denencenin farklı zamanlarda ve aynı koşullarda aynı sonucu vermesidir?

A.  Geçerlilik

B.  Objektiflik

C.  Güvenirlik

D.  Örnekleyicilik

E.  Tahmin

 

3.Aşağıdakilerden hangisi denencenin özelliklerinden biri olamaz?

A.  Basit ve açık önerme niteliğinde olmalı

B.  Test edilebilmeli

C.  Yeni gerçeklere ve tahminlere açık olmalı

D.  Eldeki verileri desteklemeli

E.  Soyut ve kavramsal olmalı

 

4.Aşağıdakilerden hangisi proje tamamlama sürecinde planlama ile ilgili bir basamak olamaz?

A.  Bilgilerin düzenlenmesi

B.  Denence sonuçlarının ortaya konması

C.  Projenin yazılması

D.  Materyal ve malzemenin düzenlenmesi

E.  Farklı bir problemin belirlenmesi

 

5.Aşağıdakilerden hangisi deney sonuçlarını değerlendirme amaçlarından biri olamaz?

A.  Yeni denenceler kurmak

B.  Denenceleri sonuçlandırmak

C.  Kesin doğrulara ulaşmak

D.  Araç-gereç geliştirmek

E.  Farklı yorum yapmak

 

6.Bir projenin hazırlanmasında denenceler oluşturulduktan, materyal ve yöntem belirlendikten sonra yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Sürecin ve zamanın belirlenmesi

B.  Proje maliyetinin hesaplanması

C.  Proje ile ilgili materyallerin toplanması

D.  Projenin planlanması

E.  Problemle ilgili denencelerin kurulması

 

7.Proje hazırlamak isteyen bir öğrenci için yapılacak ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Hipotez kurma

B.  Materyal toplama

C.  Planlama yapma

D.  Problemleri tespit etme

E.  Yöntem ve teknikleri seçme

 

8.Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmeyen evrensel nitelikli bilgilerdir.

Bu açıklamayla dini bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?

A.  Tutarlı olması

B.  Dogmatik olması

C.  Kişisel olması

D.  Toplumsal olması

E.  Genel geçer olması

 

9.

     I.  Konunun farklı yönleriyle yönelme

   II.  Bilgiye belirli bir sistemle ulaşma

  III.  Çözüme yönelik olma

Yukarıda verilen ifadeler, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A.  Bilim

B.  Gözlem

C.  Araştırma

D.  Mülakat

E.  Deney

 

10. –Volta’nın pili icat etmesi

       -Sümerlerin yazıyı icat etmesi

       -Kopernik’in, Dünya’nın kendi ekseni etrafına döndüğünü keşfetmesi

Buna göre icat hangi özelliği ile keşiften ayrılır?

A.  Bilinenden yararlanarak yeni bir şey yaratma

B.  Daha önceki benzer çalışmalardan yararlanma

C.  Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunma

D.  Toplumsal gelişmeyi belirleyen etkenleri ortaya çıkarma

E.  Bilim adamlarının ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkma

 

11.Aşağıdaki bilgi türlerinden hangi araç-gereç yapımıyla ilgilidir?

A.  Dini bilgi

B.  Teknik bilgi

C.  Felsefi bilgi

D.  Sanat bilgisi

E.  Gündelik bilgi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri değildir?

A.  Deneyseldir

B.  Eleştireldir

C.  Evrenseldir

D.  Olgusaldır

E.  Soyuttur

 

13.Okulda elektrik tasarrufuyla ilgili bir proje hazırlayan öğrencinin en öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Okul bütçesine katkıda bulunma

B.  Bilimsel bir icat yapma

C.  Bütün okulu aydınlatma

D.  Kendini geliştirme

E.  Zaman tasarrufu sağlama

 

14.”Ne bulduğun değil projeyi hangi gerekçeyle yaptığın önemlidir.” Görüşünü savunan bir bilim adamı, proje hazırlamanın hangi özelliği üzerinde durmaktadır?

A.  Güvenilir ve geçerli olması

B.  Sonuçların işe yararlığı

C.  Güncelliği

D.  Bilimsel nitelikte olması

E.  Temel amaçlar

 

15.Bilimsel bir proje hazırlamada araştırmanın önemini en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Projede araştırma, bilgi toplamak için önemli bir süreçtir.

B.  Proje, birden fazla yöntemi kullanır.

C.  Proje, ürün ve etkinlikler bütünüdür.

D.  Araştırma, ilgi ve merakları uyandırmaktır.

E.  Araştırma, düşüncenin ürünüdür

 

16)Araştırma, düşüncenin ürünüdür. “her problemin çözümü belirli bir sürece bağlıdır” ifadesiyle problem çözmenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

a)  Zaman

b)  Orijinallik

c)  Kaynak

d)  Maliyet

e)  Güncellik

 

17)Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi olamaz?

a)  Deney

b)  Monografi

c)  Görüşme

d)  Tahmin

e)  Anket

 

18) “Edison, başarısızlıkla sonuçlanan ilk denemelerinden sonra çalışmalarına son verseydi ampulün icadı gecikecekti.” Yukarıdaki ifade, bir bilim insanında olması gereken hangi özellikten

söz etmektedir?

A.    Merak  

B.    Araştırmacılık   

C.    Bilimsellik

D. Evrensellik   

E. Sabır

 

19) Aşağıda özellikleri verilen araştırma tekniği hangisidir?

     I.  Sorular önceden hazırlanır

   II.  Hazırlanan sorular yüz yüze sorulur ve cevaplar alınır

a)  Monografi

b)  Anket

c)  Görüşme

d)  İstatistik

e)  Deney

 

20- Bir araştırmacı, proje hazırlama sürecinde, bir problemi tespit ettikten sonra hangi işlem adımına geçmelidir?

A. Denence oluşturma

B. Yöntem-teknik belirleme

C. Projenin sunulması

D. Planlama

E. Sonuçların değerlendirilmesi

 

PROJE HAZIRLAMA DERSİ

2. YARIYIL 1. YAZILI SINAVI CEVAPLARI

1.Bir bilim adamı, çalışmaya başlamadan önce “ne yapacağımı, çalışmamın ne zaman biteceğini önceden bilirim.” Diyorsa bunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A.  Yöntem

B.  Maliyet

C.  Süre

D. Planlama

E.  Amaç

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir denencenin farklı zamanlarda ve aynı koşullarda aynı sonucu vermesidir?

A.  Geçerlilik

B.  Objektiflik

C.  Güvenirlik

D.  Örnekleyicilik

E.  Tahmin

 

3.Aşağıdakilerden hangisi denencenin özelliklerinden biri olamaz?

A.  Basit ve açık önerme niteliğinde olmalı

B.  Test edilebilmeli

C.  Yeni gerçeklere ve tahminlere açık olmalı

D.  Eldeki verileri desteklemeli

E.  Soyut ve kavramsal olmalı

 

4.Aşağıdakilerden hangisi proje tamamlama sürecinde planlama ile ilgili bir basamak olamaz?

A.  Bilgilerin düzenlenmesi

B.  Denence sonuçlarının ortaya konması

C.  Projenin yazılması

D.  Materyal ve malzemenin düzenlenmesi

E.  Farklı bir problemin belirlenmesi

 

5.Aşağıdakilerden hangisi deney sonuçlarını değerlendirme amaçlarından biri olamaz?

A.  Yeni denenceler kurmak

B.  Denenceleri sonuçlandırmak

C.  Kesin doğrulara ulaşmak

D. Araç-gereç geliştirmek

E.  Farklı yorum yapmak

 

6.Bir projenin hazırlanmasında denenceler oluşturulduktan, materyal ve yöntem belirlendikten sonra yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Sürecin ve zamanın belirlenmesi

B.  Proje maliyetinin hesaplanması

C.  Proje ile ilgili materyallerin toplanması

D. Projenin planlanması

E.  Problemle ilgili denencelerin kurulması

 

7.Proje hazırlamak isteyen bir öğrenci için yapılacak ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Hipotez kurma

B.  Materyal toplama

C.  Planlama yapma

D. Problemleri tespit etme

E.  Yöntem ve teknikleri seçme

 

8.Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmeyen evrensel nitelikli bilgilerdir.

Bu açıklamayla dini bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?

A.  Tutarlı olması

B.  Dogmatik olması

C.  Kişisel olması

D.  Toplumsal olması

E.  Genel geçer olması

 

9.           I.  Konunun farklı yönleriyle yönelme

   II.  Bilgiye belirli bir sistemle ulaşma

  III.  Çözüme yönelik olma

Yukarıda verilen ifadeler, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A.  Bilim

B.  Gözlem

C.  Araştırma

D.  Mülakat

E.  Deney

 

10. –Volta’nın pili icat etmesi

       -Sümerlerin yazıyı icat etmesi

       -Kopernik’in, Dünya’nın kendi ekseni etrafına döndüğünü keşfetmesi

Buna göre icat hangi özelliği ile keşiften ayrılır?

A.  Bilinenden yararlanarak yeni bir şey yaratma

B.  Daha önceki benzer çalışmalardan yararlanma

C.  Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunma

D.  Toplumsal gelişmeyi belirleyen etkenleri ortaya çıkarma

E.  Bilim adamlarının ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkma

 

11.Aşağıdaki bilgi türlerinden hangi araç-gereç yapımıyla ilgilidir?

A.  Dini bilgi

B.  Teknik bilgi

C.  Felsefi bilgi

D.  Sanat bilgisi

E.  Gündelik bilgi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri değildir?

A.  Deneyseldir

B.  Eleştireldir

C.  Evrenseldir

D.  Olgusaldır

E.  Soyuttur

 

13.Okulda elektrik tasarrufuyla ilgili bir proje hazırlayan öğrencinin en öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Okul bütçesine katkıda bulunma

B.  Bilimsel bir icat yapma

C.  Bütün okulu aydınlatma

D.  Kendini geliştirme

E.  Zaman tasarrufu sağlama

 

14.”Ne bulduğun değil projeyi hangi gerekçeyle yaptığın önemlidir.” Görüşünü savunan bir bilim adamı, proje hazırlamanın hangi özelliği üzerinde durmaktadır?

A.  Güvenilir ve geçerli olması

B.  Sonuçların işe yararlığı

C.  Güncelliği

D.  Bilimsel nitelikte olması

E.  Temel amaçlar

 

15.Bilimsel bir proje hazırlamada araştırmanın önemini en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Projede araştırma, bilgi toplamak için önemli bir süreçtir.

B.  Proje, birden fazla yöntemi kullanır.

C.  Proje, ürün ve etkinlikler bütünüdür.

D.  Araştırma, ilgi ve merakları uyandırmaktır.

E.  Araştırma, düşüncenin ürünüdür

 

16)Araştırma, düşüncenin ürünüdür. “her problemin çözümü belirli bir sürece bağlıdır” ifadesiyle problem çözmenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

a) Zaman

b)  Orijinallik

c)  Kaynak

d)  Maliyet

e)  Güncellik

 

17)Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi olamaz?

a)  Deney

b)  Monografi

c)  Görüşme

d) Tahmin

e)  Anket

 

18) “Edison, başarısızlıkla sonuçlanan ilk denemelerinden sonra çalışmalarına son verseydi ampulün icadı gecikecekti.” Yukarıdaki ifade, bir bilim insanında olması gereken hangi özellikten

söz etmektedir?

A.  Merak  

B.  Araştırmacılık   

C.  Bilimsellik

D. Evrensellik     

E. Sabır

 

19) Aşağıda özellikleri verilen araştırma tekniği hangisidir?

     I.  Sorular önceden hazırlanır

   II.  Hazırlanan sorular yüz yüze sorulur ve cevaplar alınır

a)  Monografi

b)  Anket

c)  Görüşme

d)  İstatistik

e)  Deney

 

20- Bir araştırmacı, proje hazırlama sürecinde, bir problemi tespit ettikten sonra hangi işle adımına geçmelidir?

A. Denence oluşturma

B. Yöntem-teknik belirleme

C. Projenin sunulması

D. Planlama

E. Sonuçların değerlendirilmesi

Proje Hazırlama Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


5 × = 40